RODO  Klauzula informacyjna

Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób/pacjentów:

Szczecin 24-05-2018

MELCOREMD Sp z o.o. 

ul. NARUTOWICZA 13E, 70-240 SZCZECIN

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji/składania deklaracji w systemie jest MELCORMED Sp. z o. o. z siedzibą w  70-240  Szczecinie przy ul. Narutowicza 13e zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@melcormed.pl  lub telefonując pod numer: 91 852 50 02 lub 664 30 20 60
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest realizacja świadczeń zgodnie z deklaracją, pomiędzy Panią/ Panem a Administratorem, zwana dalej: Umową, dla której przetwarzanie Pani/ Pana danych jest niezbędne.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
  5. Pani/ Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 20 lat od dnia rozwiązania Umowy lub 30 lat w przypadku zgony i 35 lat w przypadku zgonu nagłego.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Ma Pani/ Pana prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,
  8. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W oparciu o Pani/ Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.