Dokumentacja medyczna

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia.

 Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i okres jego obowiązywania  Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie
01.12.2018 r. – 28.02.2019 r.
 1 strona wyciągu lub odpisu  1 strona kopii albo wydruku
 wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 2018r

4580,20

 9,16 zł  0,33 zł  1,83 zł

Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii
3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r. Nr 52 poz. 417)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.